Biến thể Lambda được xác nhận ở bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Texas