Biểu tình tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công