Bình luận: Vì sao có thể khẳng định ông Trump sẽ thắng cử?