Black Lives Matter, Antifa diễu hành quanh thủ đô, hô lớn ‘hãy thiêu rụi nó đi’