Bộ trưởng: 31 quân nhân Trung Quốc được đào tạo tại Anh trong hơn 4 năm