Bộ trưởng DHS: Biên giới đóng cửa nhưng trẻ em sẽ không bị trục xuất