Bộ trưởng Quốc phòng: Việc Ngũ Giác Đài tạm dừng với đội Biden đã được các bên nhất trí