Bộ trưởng Tài nguyên Úc: hệ tư tưởng, chứ không phải thị trường, đang thúc đẩy các quyết định về than