Bộ trưởng Thương mại: Hoa Kỳ cần đẩy mạnh tài trợ xuất khẩu để đối đầu Trung Quốc