Bộ trưởng Thương mại: Kinh tế Hoa Kỳ có ‘nền tảng mạnh mẽ’