Bộ trưởng Thương mại sở hữu cổ phần trong Công ty mẹ của WeChat khi Tòa Bạch Ốc xem xét lệnh cấm của ông Trump