Bộ trưởng Y tế Canada: Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm nếu nước này gây ra đại dịch