Bộ Tư pháp: Portland, Seattle, NYC dung túng tình trạng vô chính phủ, bạo lực và phá hoại tài sản