Bộ Tứ sẽ cạnh tranh với chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương