Bộ Xây dựng muốn cho ‘người nước ngoài’ mua bất động sản du lịch