Brazil mở lại đường bay quốc tế giữa lúc dịch lên cao điểm