Brian Kennedy: Trung Quốc đã tính toán sai với Luật An ninh Hong Kong