Bức tranh ‘Cuộc Rước Ngựa Thành Troy’: Học cách đối diện với số phận