Bùng phát dịch COVID-19 ở Thượng Hải, lan sang tỉnh lân cận