Ca nhiễm Covid-19 tăng, New York phạt người không đeo khẩu trang, dọa đóng trường học