Các câu hỏi nghiêm túc liên quan đến cuộc bầu cử 2020 cần phải được trả lời