Các chính sách môi trường là nhằm tái cơ cấu nền kinh tế và biện minh cho việc kiểm soát người dân