Các chính trị gia Hàn Quốc lên án Trung Cộng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới