Các chuyên gia cảnh báo về Cách mạng Văn hóa mới khi Trung Quốc theo đuổi ‘thịnh vượng chung’