Các chuyên gia: Hoạt động 5G của Trung Quốc vẫn tích cực và nguy hiểm