Các chuyên gia: Quản lý yếu kém, chủ nghĩa độc tài của ĐCSTQ làm suy yếu kinh tế