Các chuyên gia: Trung Quốc tìm cách xây dựng căn cứ quân sự ở Tây Phi