Các cơ quan quản lý bãi bỏ đối xử ưu đãi dành cho các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ