Các công trình cổ đại trên Trái Đất đều nằm trên một đường thẳng