Các đại công ty công nghệ, các trang web lớn bị phát hiện đánh cắp dữ liệu cá nhân