Các điểm giao dịch bảo hiểm y tế trực tuyến mở lại trong giai đoạn ghi danh đặc biệt