Các doanh nghiệp đào thoát khỏi Portland, viện dẫn việc chính quyền địa phương thất bại trước bạo loạn