Các giám đốc điều hành cấp cao của nhà vận hành lưới điện Texas từ chức sau mất điện cục bộ