Các hạn chế đất hiếm tiềm năng của Trung Quốc là mối đe dọa đối với Canada