Các học giả xếp hàng để tham gia Nền tảng Giáo dục Trực tuyến Chống ‘Chủ nghĩa thức tỉnh’