Các học viên Pháp Luân Công được mời đến dạy các bài công pháp tại Đại học VNSG ở Ấn Độ