Các mốc thời gian: Trung Quốc đối phó với đại dịch và lập trường của Canada