Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa Arizona kêu gọi huỷ bỏ chứng nhận các kết quả bầu cử