Các phương tiện truyền thông của Trung Cộng chỉ trích “cách mạng nhà vệ sinh” là đang đánh vào mặt ai?