Các quan chức bầu cử hàng đầu: Có thể sẽ kiểm phiếu lại tại Georgia