Các quốc gia sẽ không đánh đổi chủ quyền để lấy thuế suất tối thiểu toàn cầu: Các nhà kinh tế đánh giá