Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện yêu cầu họp về túi cocaine được tìm thấy ở Tòa Bạch Ốc