Các thể chế suy đồi của Hoa Kỳ đã cho chúng ta một cuộc bầu cử ‘hư nát’