Các thống đốc Đảng Cộng Hòa kêu gọi chính phủ TT Biden trì hoãn việc thay đổi định nghĩa về vùng nước Hoa Kỳ