Các thống đốc Đảng Cộng Hòa kêu gọi TT Biden họp mặt và giải quyết khủng hoảng biên giới phía Nam