Các thống đốc, thượng nghị sĩ thúc giục các nhà thuốc bán thuốc phá thai