Các tiểu đội Vệ binh Quốc gia tới 15,000 lính có thể được điều động trên khắp DC vào Ngày nhậm chức