Các TNS Đảng Dân Chủ cân nhắc việc yêu cầu ông Musk điều trần về các kế hoạch cho Twitter