Các tổng chưởng lý tiểu bang ngăn chặn BlackRock mua cổ phần lớn trong các công ty điện của Hoa Kỳ