Các trường công lập Los Angeles và San Diego tổ chức các lớp học trực tuyến vào mùa Thu